NGUYEN TIEN TRUYEN SHOWCASE | AQUAFINA VIETNAM INTERNATIONAL FASHION SPRING SUMMER 2019

——————————– Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: http://yeah1.net/VietnamInternationalFashionWeek Facebook: https://www.facebook.com/VIFW/ #AVIFW #Aquafinavietnaminternationalfashionweek

DUC VINCIE SHOWCASE | AQUAFINA VIETNAM INTERNATIONAL FASHION SPRING SUMMER 2019

——————————– Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: http://yeah1.net/VietnamInternationalFashionWeek Facebook: https://www.facebook.com/VNIFW/ #AVIFW #Aquafinavietnaminternationalfashionweek

BAO BAO HOUSE SHOWCASE | AQUAFINA VIETNAM INTERNATIONAL FASHION SPRING SUMMER 2019

——————————– Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: http://yeah1.net/VietnamInternationalFashionWeek Facebook: https://www.facebook.com/VIFW/ #AVIFW #Aquafinavietnaminternationalfashionweek

IVAN TRAN SHOWCASE | AQUAFINA VIETNAM INTERNATIONAL FASHION SPRING SUMMER 2019

——————————– Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: http://yeah1.net/VietnamInternationalFashionWeek Facebook: https://www.facebook.com/VNIFW/ #VNIFW #vietnaminternationalfashionweek

CITIGYM BY WUAN PHAN SHOWCASE | AQUAFINA VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK SPRING SUMMER 2019

CITIGYM BY WUAN PHAN SHOWCASE | AQUAFINA VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK SPRING SUMMER 2019 Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: http://yeah1.net/VietnamInternationalFashionWeek Facebook: https://www.facebook.com/VIFW/ #AVIFW #Aquafinavietnaminternationalfashionweek

LE LONG DUNG SHOWCASE | AQUAFINA VIETNAM INTERNATIONAL FASHION SPRING SUMMER 2019

——————————– Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: http://yeah1.net/VietnamInternationalFashionWeek Facebook: https://www.facebook.com/VIFW/ #AVIFW #Aquafinavietnaminternationalfashionweek

CHUNG THANH PHONG SHOWCASE | AQUAFINA VIETNAM INTERNATIONAL FASHION SPRING SUMMER 2019

CHUNG THANH PHONG SHOWCASE | AQUAFINA VIETNAM INTERNATIONAL FASHION SPRING SUMMER 2019 👉 Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: http://yeah1.net/multitv 👉 Facebook: https://www.facebook.com/VIFW #AVIFWSS2019 #Aquafinavietnaminternationalfashionweek

NGUYEN TIEN TRUYEN SHOWCASE | AQUAFINA VIETNAM INTERNATIONAL FASHION SPRING SUMMER 2019

NGUYEN TIEN TRUYEN SHOWCASE | AQUAFINA VIETNAM INTERNATIONAL FASHION SPRING SUMMER 2019 👉 Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: http://yeah1.net/multitv 👉 Facebook: https://www.facebook.com/TheFaceVietnamOfficial/ Facebook: https://www.facebook.com/VIFW/ #AVIFW #Aquafinavietnaminternationalfashionweek

LUXURY COUTURE SHOW BY PUGUA REGION | AQUAFINA VIETNAM INTERNATIONAL FASHION SPRING SUMMER 2019

——————————– Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: http://yeah1.net/VietnamInternationalFashionWeek Facebook: https://www.facebook.com/VIFW/ #AVIFW #Aquafinavietnaminternationalfashionweek